Lausunnot

Lausuntoja löytyi 26 kappaletta

 1. 13.9.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle Yhden luukun periaatteen toteutuminen ympäristöasioissa -raportista

  INFRA ry kannattaa toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat lupamenettelyjä. INFRAn näkemyksen mukaan erillisiä viranomaismenettelyjä ja viranomaisia olisi vähennettävä. Lisäksi lupamenettelyn kestoa tulisi lyhentää ja luvansaannin ennakoitavuutta lisätä.
 2. 13.6.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ohjeeksi

  Lupapäätöksen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, jotta sen noudattaminen on mahdollista käytännön tasolla ja työmaaolosuhteissa. Luvassa tulisi olla erikseen tiivistetty lupapäätös ja tarvittaessa liitteenä pidempi selvitys lainsäädännön velvoitteineen.
 3. 13.6.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien säädösten uudistamisesta

  YVA-lainsäädännön kehittämistä tulee jatkaa yritysten hallinnollisen taakan pienentämiseksi sekä yhden luukun periaatteen käyttöön ottamiseksi. Tehty esitys ei juurikaan muuttaisi nykykäytäntöjä eikä sujuvoittaisi YVA-menettelyä ja ympäristöä koskevia lupamenettelyjä.
 4. 9.5.2016

  Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2040

  INFRA ry:n mielestä maakuntakaavan on oltava mahdollistava eikä estävä. Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa korostetaan, ettei kaavoituksella tule luoda erityslainsäädännön kanssa päällekkäistä toimintojen sääntelyä.
 5. 11.3.2016

  Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamisen kolmannen vaiheen ehdotuksista

  INFRA ry kannattaa toimenpiteitä, jotka sujuvoittavat, nopeuttavat ja selkeyttävät lupamenettelyjä.
 6. 19.2.2016

  Lausunto liikenne- ja viestintä-valiokunnalle liikennevakuutuslaista

  INFRA ry:n kanta on, että lain nykytilan säilyttäminen on tärkeätä. Tela-alustaiset työkoneet tulee edelleen säilyttää rekisteröimis- ja liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolella.
 7. 17.11.2015

  Lausunto hallituksen esityksestä luonnonsuojelulain muuttamisesta

  INFRA näkee hyvänä, että laadittaisiin ohjeita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyttävästä metsänkäsittelystä. Tietojärjestelmiä tulisi myös kehittää siihen suuntaan, että ajantasaista tietoa suojelluista eliölajeista löytyisi sähköisistä järjestelmistä kattavasti.
 8. 21.10.2015

  Lausunnot liikenne- ja viestintävaliokunnalle ja liikennejaostolle talousarvioesityksestä 2016

  INFRA kiittää satsauksesta perusväylänpitoon korjausvelan vähentämiseksi ja peräänkuuluttaa toimenpiteiden kohdistamista sinne, missä ne ovat kansantaloudellisesti hyödyllisimmät. Uudet kehittämishankkeet puolestaan ovat taloudellista kasvua mahdollistavia investointeja. Lisäksi INFRA muistutti pitkäjänteisestä, yli vaalikausien menevästä liikenteen strategisen suunnittelun tärkeydestä.
 9. 5.10.2015

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle traktoriajokorteista

  Liikenne- ja viesintäministeriö on antanut ehdotuksen traktoria kuljettavan  ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi. Liiallisen sääntelyn välttämiseksi INFRA esittää, että ajokorttivaatimus olisi ainoastaan kaksiportainen ja käsittäisi ajokorttiluokat T ja LT. 
 10. 4.8.2015

  Lausunto valtiovarainministeriölle jäteverolain 5 §:n muuttamisesta

  Esityksessä ehdotetaan, että jäteveroa korotettaisiin vuoden 2016 alusta 55 eurosta 70 euroon tonnilta kaatopaikalle vietävästä jätteestä. INFRA ry katsoo, että jätevero on edistänyt jätteiden kierrätystä ja että ehdotettu veron korotus tulee edistämään kierrätystä edelleen.