Lausunnot

Lausuntoja löytyi 4 kappaletta

 1. 11.11.2019

  Asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

  INFRA ry:n näkemyksen digitalisaation lisäksi ympäristövaikutusten minimointi tulisi ottaa osaksi julkisten hankintojen urakkakilpailujen kilpailutuskriteerejä kehyskauden aikana.
 2. 11.11.2019

  Asiantuntijalausunto eduskunnan liikennejaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2020

  Satsaamalla tieverkon toimivuuteen on mahdollista saada aikaan merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisen lisäksi liikenneturvallisuuden parantamisessa, liikenteen sujuvuudessa sekä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.
 3. 3.5.2019

  Lausunto valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksista

  INFRAn mielestä koulutuksia ja pätevyyksien myöntämisiä tulisi pystyä järjestämään riittävän nopeasti ja riittävän usein, jotta päteviä tekijöitä riittää ja työt voivat jatkua keskeytyksettä.
 4. 26.2.2019

  Lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistamisesta

  INFRA ry:n mielestä toiminnanharjoittajien kanta tulee saada mukaan uudistustyöhön. Vaarallisten aineiden kuljettamisessa käytettävien ajoneuvojen viranomaismääräyksiä tulisi tarkastella riskien näkökulmasta.