Lausunnot

Lausuntoja löytyi 38 kappaletta

 1. 14.11.2018

  Lausunto LVM:lle hallituksen esityksestä maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennealalla

  Lausunnossaan Liikenne- ja viestintäministeriölle Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry pitävät perusteltuna esitystä säilyttää maantieverkon omistajuus ja rahoitus sekä toiminnan ohjaus kokonaisuudessaan valtiolla.
 2. 9.10.2018

  Lausunto LVM:lle maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

  Rakennusteollisuus RT ja INFRA ry toteavat, että pitkäjänteiset valtakunnalliset ja maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat erittäin kannatettavia ja rakennusalan palveluntarjoajien toiveiden mukaisia.
 3. 21.9.2018

  Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta

  INFRA ry:n näkemyksen mukaan liikenteen hallinnonalan uudistuksen toteutus vuoden 2019 alusta, ennen maakuntauudistuksesta sekä nyt käynnissä olevista ja käynnistyvistä työryhmistä saatavia kokemuksia, johtaa epätoivottavaan tilanteeseen.
 4. 24.9.2018

  Lausunto LVM:lle luonnoksesta asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

  Luonnos maanteiden ja rautateiden runkoverkosta on erinomainen pohja ja keskeinen kulmakivi liikenteen strategian suunnitteluun. Nyt tulee keskittyä tekemään välttämättömät päätökset liikenneinfran palvelukyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi lähivuosikymmeneksi ja esittää infran parantamiseen riittävä ja pitkäjänteinen rahoitus.
 5. 4.5.2018

  Lausunto LVM:lle liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmasta

  Rakennusteollisuus RT ja INFRA ry toteavat, että yleinen tavoite edistää puun käyttöä infrarakentamisessa ja etenkin kohteissa, joissa käyttö on teknistaloudellisesti ja elinkaarikustannukset huomioiden perusteltua, on hyvä.
 6. 25.6.2018

  Lausunto LVM:lle digitaalisen infrastruktuurin strategiasta

  INFRA ry:n mielestä tärkeätä, että myös digitaaliselle infrastruktuurille on laadittu strategia ja että sen kautta saadaan yhtenäinen näkemys digitaalisen infrastruktuurin nykytilasta ja kehittämistarpeista.
 7. 16.3.2018

  Lausunto Liikennevirastolle rautatietoimijoiden pätevyysrekisteristä

  INFRA ry pitää nyt esitettyä pätevyysrekisteriä hyvänä. On tärkeää, että rataverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa työskentelevillä henkilöillä on tarvittava osaaminen ja pätevyys rautateihin ja radanpitoon liittyen. Tällä varmistetaan sekä työn laadukkuus että turvallinen työskentely.
 8. 22.2.2018

  Lausunto LVM:lle Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta ja Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta

  Rakennusteollisuus RT ry ja INFRA ry näkevät virastouudistuksen ensisijaisena tavoitteena olevan liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden lisäämisen ja liikenneinfrastruktuurin rahoituksen turvaamisen, sekä ylläpidon että kehittämishankkeiden toteuttamisen osalta.
 9. 12.10.2017

  Lausunto lvm:lle ja vm:lle perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista

  Liikenneväylien kuntoa ei voida nykyisellään pitää riittävänä ja korjausvelkaohjelma tulisi kohdentaa elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeille reiteille sekä kohteisiin, jotka lisäävät työvoiman liikkuvuutta.
 10. 22.6.2017

  Lausunto liikennetyöryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

  Liikennevälineiden teknologinen kehitys asettaa nykyistä suurempia vaatimuksia väyläverkon fyysiselle kunnolle.