| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Lausunto 9.3.16 Verohallinnon päätöksestä rakentamiseen liittyvästa tiedonantovelvollisuudesta

Rakennusteollisuus RT:llä ei ole huomautettavaa esitykseen Verohallinnon päätökseksi rakentamiseen liiittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.

RT pitää tarpeellisena edelleen jatkaa tiedonantovelvollisuuden kriittistä tarkastelua niin, että sillä saataisiin harmaan talouden torjumiseksi tarpeellisia tietoja Verohallinnon käyttöön kuitenkaan liikaa rasittamatta yrityksiä. Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen voi tapahtua joko pyydettäviä tietoja vähentämällä ja tiedonantovelvollisuuteen liittyviä menettelyjä joustavoittamalla sekä toimintaa digitalisoimalla.

Rakennusteollisuus RT on edelleen kiinnostunut siitä, mitä tietoja tiedonantovelvollisuuden avulla on saatu ja miten näitä tietoja on hyödynnetty harmaan talouden torjunnassa. Menettelyllä saatujen konkreettisten tulosten kertomisella voidaan tehokkaasti lieventää tiedonantovelvollisten turhautumista melko raskaaseen menettelyyn.

Konkreettisia osoituksia kuukausi-ilmoituksilla saaduista tiedoista voisivat olla esimerkiksi:

  • Moniko Verohallinnon tiedossa olevista 50-60.000 rakennusalan toimijasta on tehnyt lain mukaisia kuukausi-ilmoituksia Verohallinnolle.
  • Monestako työntekijästä kuukausi-ilmoituksia on tehty.
  • Montako vuosi-ilmoituksen kokonaan laiminlyönyttä yritystä ja paljonko virheellisiä vuosi-ilmoituksia on löydetty, kun kuukausi-ilmoituksilla saatuja tietoja on verrattu vuosi-ilmoituksiin.
  • Montako sellaista tapausta on löytynyt, joissa kuukausi-ilmoitusten perusteella yritykselle on ilmoitettu työntekijöitä, mutta yritys ei ole maksanut ennakonpidätyksiä tai sotu-maksuja näiltä kuukausilta.
  •  Monellako ulkomaisella yrityksellä on kuukausi-ilmoitusten perusteella todettu olevan kiinteä toimipaikka Suomessa ja paljonko näille on määrätty veroja ja maksuja.
  •  Paljonko kuukausi-ilmoitusten perusteella on paljastunut yrityksiä, jotka eivät ole olleet ennakkoperintä-, alv- tai työnantajarekisterissä ja mitkä ovat olleet jatkotoimenpiteet.
  • Montako laiminlyöntimaksua ilmoitusten tekemättä jättämisestä on määrätty.

 PDF: Verohallinto 2016 03 09 Lausunto Verohallinnon päätöksestä rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta.pdf