| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Lausunto luonnoksesta yksityistielaiksi

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LVM/2302/03/2015)

Pidämme hyvänä vanhentuneen yksityistielain uudistamista vastaamaan yhteiskunnallista kehitystä ja toimintaympäristöä. Nykyinen 1963 voimaan tullut laki ei huomioi riittävällä tavalla tieverkon kehittämistä, ylläpitoa tai etenevää kaupungistumista. Nykyiset säännökset eivät myöskään huomioi riittävästi elinkeinoelämän tarpeiden turvaamista. 

Digitalisaatiokehitys edellyttää erilaisten viestintäyhteyksien toimivuutta, josta syystä säännösten ja oikeussuhteiden tulee olla selkeitä, kun erilaisia teknisiä järjestelmiä rakennetaan ja ylläpidetään. Pidämme tarpeellisena, että osapuolten vastuita selkeytetään niin ylläpitämisen, rakentamisen kuin liikkumisen suhteen. 

Pidämme hyvänä, että johtojen ja kaapelien sijoittamista tiealueille joustavoitetaan. 

Yksityistielailla on merkitystä koko Suomen kilpailukyvyn kannalta, kun elinkeinoelämän edellyttämät kuljetukset kuten esimerkiksi puunhuolto toimivat, kun tieverkosto on toimiva. 

Esityksestä 

Nykyinen laki on varsin vaikeaselkoinen, joka johtuu osin siihen tehdyistä osauudistuksista. Pidämme hyvänä nyt tehdyn esityksen rakennetta ja loogisuutta vaikka joissakin yksityiskohdissa voi olla vielä täydentämistarvetta.  

Lausunto (pdf)