Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 16 kappaletta

 1. 26.6.2017

  Lausunto opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenetteleyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi

 2. 13.6.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi MRL:n muuttamisesta ja YM:n asetukseksi asuin-, majoitus -ja työtiloista

 3. 19.5.2017

  Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä (TEM/1230/00.04.01/2015)

 4. 12.5.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asemakaava-alueen kolmiuloitteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

 5. 26.4.2017

  Lausunto suuntaviivoista asuntorakentamisen pitkän korkotuen kehittämiseen

 6. 7.4.2017

  Verohallinto 7.4.2017 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi EU-asetuksesta yhdenmukaistaa ALV-direktiivin tulkintaa

 7. 7.4.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista

 8. 31.3.2017

  Asiantuntijalausunto: Harmaan talouden selvitysyksikön selvitys

  RT:n asiantuntija on ollut kuultavana Eduskunnan verojaostossa Harmaan talouden selvitysyksikön tekemästä rakentamisen tiedonantovelvollisuutta koskevasta selvityksestä.
 9. 29.3.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkista-misesta (YM7/400/2017)

 10. 24.3.2017

  Lausunto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen perusteiden luonnoksista

  OPH-614-2017 Lausunto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista.
 11. 24.3.2017

  Lausunto luonnoksesta yksityistielaiksi

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LVM/2302/03/2015)
 12. 23.3.2017

  Lausunto luonnoksesta HE eduskunnalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta

  HE 19/2017 vp / 23.3.17 Eduskunnan sivistysvaliokunta sekä 22.3.17 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
 13. 13.3.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin kohdan voimaanpanosta

  Rakennusteollisuus RT ry:llä ei ole huomautettavaa lausuntopyynnössä tarkoitettujen muutosten voimaantuloon 1.9.2017 alkaen.