| Talonrakennusteollisuus ry | Keskustoimisto

Hankintadirektiivin kansallinen voimaan saattaminen viivästyy

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut 3.3.2016 tiedotteen, jonka mukaan hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016. Tavoitteena on, että uusi hankintalaki tulisi voimaan mahdollisimman pian loppuvuodesta 2016.

Euroopan unionin oikeuteen sisältyvän välittömän oikeusvaikutuksen periaate antaa mahdollisuuden vedota tuomioistuimissa unionin lainsäädäntöön (kuten direktiiviin), vaikka vastaavaa kansallista säädöstä ei olisi annettu. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä on unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan välitön oikeusvaikutus, kun sen säännökset ovat ehdottomia sekä riittävän selkeitä ja tarkkoja, mikäli jäsenvaltio ei ole saattanut direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä sille asetetussa määräajassa.

Koska uusi hankintalainsäädäntö ei tule voimaan direktiivin asettamaan määräaikaan 18.4.2016 mennessä, työ- ja elinkeinoministeriö kehottaa hankintayksiköitä ottamaan 18.4.2016 alkaen huomioon uuden hankintadirektiivin ehdottomat, selkeät ja tarkat määräykset. Ministeriön tiedote sisältää ohjeellisen listan niistä määräyksistä, joilla ministeriön näkemyksen mukaan on välitön oikeusvaikutus. Tällaisiin määräyksiin olisi siis mahdollista vedota tuomioistuimessa, jos hankintamenettely on aloitettu 18.4.2016 tai sen jälkeen. Lista ei kuitenkaan ole direktiivin tai lain soveltajia sitova. Hankintadirektiivin osalta on listattu kaikkiaan 51 artiklaa.

Ministeriön tiedotteen mukaan välittömän oikeusvaikutuksen piirissä ovat vain ne määräykset listatuista direktiivin artikloista, joissa on asetettu ehdoton velvoite hankintayksikölle tai hankintaviranomaiselle tai vastaava oikeus tarjoajalle tai ehdokkaalle.

Näin ollen esimerkiksi tarjoaja voisi vedota tuomioistuimessa hankintadirektiivin 2014/24/EU 58 artiklan 3 kohtaan, jonka mukaan talouden toimijoilta vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen. samoin tarjoaja voisi vedota direktiivin 53 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan hankintaviranomaisen on asetettava sähköisessä muodossa hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville siitä päivästä, jona ilmoitus on julkaistu.

Julkisten hankintojen ilmoittamisjärjestelmä (HILMA) uudistetaan

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla julkisten hankintojen keskitetty ilmoittamiskanava HILMA (

www.hankintailmoitukset.fi) uudistetaan vastaamaan uusien hankintadirektiivien määräyksiä. Mm. välitöntä oikeusvaikutusta koskevan periaatteen johdosta uusien hankintadirektiivien kanssa yhdenmukainen ilmoittamisjärjestelmä otetaan käyttöön 18.4.2016 eli jo ennen kansallisen hankintalainsäädännön uudistuksen voimaantuloa.

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja komission verkkosivustolle

Euroopan komissiolta saatujen tietojen mukaan komissio tarjoaa 18.4.2016 mennessä yleisesti saataville verkkosivuston, jonka avulla ehdokkaat ja tarjoajat voivat hankintadirektiivin 59 artiklan mukaisesti vakuuttaa, että artiklassa tarkoitetut ehdot täyttyvät. Kyseessä on uuteen hankintadirektiiviin sisältyvä ns. yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, jolla pyritään vähentämään erityisesti pk-yritysten hallinnollista taakkaa tarjouskilpailuissa. Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja toimii ehdokkaan tai tarjoajan antamana vakuutuksena ja alustavana näyttönä siitä, että direktiivin mukaiset hankinnasta poissulkemisperusteet eivät koske tarjoajaa ja että hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät.

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan olisi kuitenkin toimitettava vaaditut todistukset ja selvitykset hankintayksikölle ennen hankintasopimuksen solmimista.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteeseen voi tutustua

TEM:n sivuilla (pdf, 6 s.).

Jäsentiedote PDF-versiona   

Lisätietoja

  • Juha Terho
  • asiamies
  • juha.terho(@)
    rakennusteollisuus.fi

  • puh. 050 548 1610, 09 1299 230